ÜYELİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. (“PARONEX” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

PARONEX, https://paronex.com/ (“Platform”) aracılığıyla kripto varlık alım satım ihtiyaçlarına yanıt veren geleceğe odaklı bir şirket olup, lokal borsalardaki kripto para çeşidinin artırılmasını sağlayarak, kullanıcılarının memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda PARONEX olarak, siz değerli yatırımcıların kişisel verilerini işleme ihtiyacı duyulmaktadır ve işbu aydınlatma metninde üyelik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine özgü ayrıntılı bilgilendirmeler tebliğ edilecektir.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 97329 sicil numarası ile kayıtlı 7220940662 vergi kimlik numaralı ve “Konak Mah. Yayla (120) Sk. A Blok – Avşar Apt. No: 9/6 Nilüfer/Bursa” adresinde mukim PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Veri Sorumlusudur.

 1. İşlenen Kişisel Veri Türleri, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platform’a üye olma ve üye olduktan sonra gerçekleştirilecek müteakip trading faaliyetleri kapsamında muhtelif formlar ve elektronik ortam kayıtları aracılığıyla, ayrıca çağrı merkezimiz aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, işbu formda sayılan amaçlarla otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Bu kapsamda genel nitelikli kişisel veri niteliği teşkil eden kimlik, iletişim, lokasyon, finans, işlem güvenliği, risk yönetimi, müşteri işlem, pazarlama veri kategorilerinde olmak üzere tekil bazda ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik fotokopisi veya fotoğrafı, ehliyet fotokopisi veya fotoğrafı, pasaport bilgileri, fotoğraf, adres, telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah belgesi sureti, telefon, doğalgaz, su veya elektrik faturası sureti, banka hesap bilgileriniz, IBAN numaralarınız, kazanç ve finansal durum bilgileriniz, kripto para yatırım işlemleriniz, IP adresleriniz, https://paronex.com/ adresine erişim sağladığınız cihazı ve modeli, işletim sisteminiz ve tarayıcı bilgileriniz ve tercihen tarafımıza sağlayabileceğiniz varislerinize ilişkin ad-soyad, telefon ve T.C. Kimlik numaraları dahil her türlü kişisel verileriniz KVKK m. 5/2/a-c-ç-e-f bentlerinde gösterilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Bunlara ilaveten özel nitelikli kişisel veri niteliği teşkil eden din bilgisi ve sağlık bilgileri veri kategorisinde yer alan eski tip T.C. Kimlik kartı suretlerinizde mevcut din ve kan grubu bilgilerinize ilişkin verileriniz KVKK m. 6/2 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler Kanun’un 5/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak açık rızanızın ayrıca temin edilmesine istinaden işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz PARONEX tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir:

 • Platform’a üyelik işlemlerinizin ve Platform’da gerçekleştireceğiniz karşılıklı kripto para alım-satım işlemlerinin ve alış ve satış emirlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2/c bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,

 • Platform’da gerçekleştireceğiniz işlemlerin ve kişisel hesabınızın güvenliğinin sağlanması amacıyla KVKK m. 5/2/e-f bentleri uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Platform iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin ifası, talep ve şikayetlerin takibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, üye ilişki süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m. 5/2/c-f bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Gerçekleştirdiğiniz kripto para alım-satım işlemleri sonucunda elde ettiğiniz kazançların gerekli durumlarda varislerinize aktarılabilmesi amacıyla KVKK m. 5/2/e bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • IP adresleriniz, Platform’a erişim sağladığınız cihaz ve modeli, işletim sisteminiz ve tarayıcı bilgileriniz, kullanıcılarımızı genel bir şekilde tanımlamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile KVKK m. 5/2/e-f bentleri uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Platform’un performansını ve kullanım tecrübesini iyileştirmek, kullanıcılara yeni ve farklı hizmetler sunabilmek amacıyla KVKK m. 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Yetkili kamu idaresi tarafından talep edilen ve yukarıda sayılı muhtelif kişisel verileriniz; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve uygulanabilir diğer mevzuat uyarınca gerekli takiplerin yapılabilmesi ve ilgili kurumlar ile paylaşılabilmesi, risk yönetimi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK m. 5/2/a-e-f bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan; ve

 • T.C. Kimlik kartınızda veya ehliyetinizde din ve kan grubu hanesinin dolu olması halinde, söz konusu kişisel veriler Platform üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK madde 6/2 kapsamında açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

 • İsim, soy isim, telefon numarası veya e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz; ürün ve hizmet pazarlama ile stratejik pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam, kampanya ve promosyon amaçlı bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderimi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin ve pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek ve ticari iş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin kesintisiz ifa edilebilmesi ve risk yönetimi süreçlerinin temini amaçlarıyla gerekli olması halinde, KVKK m. 8/1 fıkrasında yer alan açık rızanızın bulunması ve 8/2/a bendinde yer alan istisna şartlarına uygun olarak PARONEX’e ilettiğiniz kişisel verileriniz üçüncü kişi ve kurum olarak veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları, avukat, mali müşavir, denetçiler, arşivleme hizmetleri alınan firmalar, bilgi teknoloji desteği alınan uzmanlar, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları, yatırım kuruluşları, özel finans kurumları, ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları, finansal kuruluşlar, hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi firmalar, Şirketin ve sizin çalıştığınız bankalar, MASAK, Cumhuriyet Savcılığı, BDDK, SPK, yetkili adli ve idari otoriteler olmak üzere mahkemeler ve icra daireleri veya başka bir kamu kurumu veya piyasa düzenleyici özerk veya yarı-özerk yetkili otoritenin ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’da belirtilen gerekli ve yeterli veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle paylaşılabilecektir.

Ayrıca ilgili kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve iş sürekliliğinin kesintisiz şekilde koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla yurtdışında yerleşik dış hizmet sağlayıcılarımız ile altyapı ve bilişim sistemlerinin koordinasyonu hizmeti veren iş ortakları ile tedarikçilerimize KVKK m. 9/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’da belirtilen gerekli ve yeterli veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle paylaşılabilecektir.

 1. İlgili Kişilerin (Kişisel Veri Sahipleri) Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman PARONEX’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://paronex.com/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Konak Mah. Yayla (120) Sk. A Blok – Avşar Apt. No: 9/6 Nilüfer/Bursa” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@paronex.com adresine iletebilirsiniz. PARONEX, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular PARONEX tarafından reddedilecektir.

PARONEX’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.