PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) & ANTI MONEY LOUNDERING (AML) POLİTİKASI

 

 1. Amaç

İşbu Know Your Customer (“KYC” Müşterini Tanı İlkeleri) ile Anti Money Loundering (“AML” Kara Para Aklanmasının Önlenmesi İlkeleri) Ortak Politikası (“Politika”) ve uygulama esaslarının amacı, Paronex Teknoloji Yazılım A.Ş. (“PARONEX” veya “Şirket”) olarak; 

 

KYC kapsamında sadece gerçek kişilere hizmet veren kripto para alım ve satımına imkân tanıyan trading platformumuza (“Platform”) kaydolan müşterilerimizin kimlik doğrulamasının sağlanması, güvenilirlik ve hesap verilebilirlik unsurlarının arttırılması, risk temelli bir yaklaşımla PARONEX müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek her türlü riskin minimize edilmesi,

 

AML kapsamında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların, müşterilerin, PARONEX ile temasta bulunan diğer her türlü üçüncü şahısların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi, kara para aklama, yasadışı kaynaklara nakit veya görünürde meşru olan yatırımlara dönüştürülmesi yöntemiyle meşruiyet kazandırma gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi, hukuki regülasyon ve mevzuata uyumluluk unsurlarının eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi amaçlarıyla; 

 

PARONEX faaliyetlerinin başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında uluslararası mevzuatlara uygun ve uyumlu olmak üzere yürürlükteki ilgili tüm mevzuat (“İlgili Mevzuat”) amir hükümleri uyarınca gerçekleştirildiğinin müşterilere ve ilgili üçüncü şahıslara bildirilmesidir.

 

 1. Kapsam

İşbu Politika, yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda PARONEX tarafından belirlenen uygulama prosedürlerini ve mekanizmalarını özetlemektedir. Şöyle ki; işbu Politika’daki hüküm ve prensiplerin PARONEX Platform’unda ilanı ile PARONEX bünyesinde çalışanlara ve müşteri sıfatıyla üyelik kaydı yapmış olan gerçek kişiler ile ilgili diğer üçüncü şahıslara, PARONEX tarafından uygulanan AML ve KYC ilkeleri tebliğ edilmekte ve gerek mevzuat kapsamında zorunlu tutulmuş gerek zorunlu tutulmasa dahi uluslararası AML ve KYC ilkeleri usul ve esasları kapsanmaktadır.

 

 1. Sorumluluk

İşbu Politika kapsamında, PARONEX faaliyetlerine halel gelmemesi amacıyla haklarında işbu Politika işletilen müşteriler, https://paronex.com/ adresi üzerinden erişilen Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu Politika’daki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika’nın sevk ve idaresi ile uygulama yönetiminden PARONEX sorumludur. PARONEX olarak, hesap güvenliği ve şeffaflık ilkelerine büyük önem verilmekte ve en iyi müşteri hizmetlerini sunma hususu son derece ciddiye alınmakta, her ne surette olursa olsun KYC kapsamında gerçek kişi haklarının korunması ve AML kapsamında kara para aklanması ile terörün finansmanının önlenmesi amacıyla işbu Politika eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.

 

 1. Regülasyon ve Uyumluluk

İşbu Politika, PARONEX tarafından uluslararası ve ulusal hukuk norm ve standartları ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup uygulama olarak Platform’a üye olan tüm müşterilerin kimliklerini makul düzeye kadar doğrulama, müşteriye ait işlemlerin izlenmesi için risk temelli bir yaklaşım uygulama, müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara veya yetkili idareye bildirme ve işlemleri kaydetme gibi ilkeler başta olmak üzere; PARONEX nezdinde işbu Politika  amir hüküm ve esaslarının icra edilebilmesi ve uygulanabilirliğinin koordinasyonu adına birçok tedbir alınmış ve uygulaması sağlanmaktadır. Bu itibarla PARONEX; i) suçlular ve/veya teröristlerle iş ilişkilerine girmemek; ii) suç ve/veya terörist faaliyetlerden kaynaklanan işlemleri işleme koymamak ve iii) suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir işlemi kolaylaştırmamak hususlarında işbu Politika hükümlerini kesin şekilde uygulamaktadır.

 

 1. Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi

PARONEX tarafından gerek ulusal gerekse uluslararası gerekliliklere uygun olarak, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi adına risk temelli ekonomi ve yaklaşım benimsenmektedir. Dolayısıyla, ilgili tedbirler, belirlenen risklerle orantılıdır ve makul tedbirlerin etkin bir şekilde alınmasına meşru olarak değerlendirilebilir. Tedbirler, öncelik temeline göre kullanılmakta ve en büyük risklere en yüksek öncelik ve değer verilmektedir. 

 

Bu itibarla; AML ve KYC ilkeleri kapsamında, ilgili kişiler veya kurumlar önemli bir zarara uğramamış olsa da veya ihlal resmi anlamda AML ve KYC aykırılığı teşkil etmiyor olsa dahi aykırılığın ilgili kişiler veya kurumlar nezdinde mağduriyete neden olabilecek niteliği düşünüldüğünde ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi “risk temelli yaklaşım” kurumunun temelini oluşturmaktadır. PARONEX, müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimsemesi sebebi ile kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir.

 

Bu kapsamda yüksek risk grubunda yer alan müşteri ve işlemler aşağıdaki gibidir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise,
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise,
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda,
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde (parasal tutardan bağımsız olarak),
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştirmesi halinde,
 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda,
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemlerde.

 

 1. İşlem İzleme

Müşterilerin işlemlerinin izlenmesi ve elde edilen verilerin analizinde risk değerlendirmesi hususu, şüpheli işlemlerin tespiti için önemli bir araçtır. Para aklama şüphesinin olması halinde, PARONEX tüm işlemleri izleme (yüksek risk grubundaki müşteriler ve işlemler, kompleks ve olağandışı işlemler, yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemler, müşterilere ait bilgileri ve belgeler, kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgiler, müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığı vd.) ve izleyen sayılı işlemleri yapma hakkına sahiptir; 

 

i) şüpheli işlemlerin ilgili kolluk veya yetkili idare birimlerine bildirilmesi; ii) müşteriden ek bilgi ve belgeler sunmasını talep edilmesi; iii) müşteri hesabının askıya alınması veya kapatılması. İşbu liste tam kapsamlı bir liste olmayıp, işbu Politika uygulayıcıları, müşterilerin işlemlerini günlük olarak izlemekte ve raporlama ve şüpheli işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirlemektedir.

 

 1. Kişisel Veri İşleme, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Faaliyetleri

Gerek KYC Prosedürü uygulaması gerek müşteri üyelik süreçleriyle bağlantılı konularla ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Bildirimini okumak için lütfen bu bağlantı sayfasını ziyaret ediniz. Ayrıca Gizlilik Politikası’na ulaşmak için bu bağlantıyı ziyaret etmeniz rica olunur.

 1. KYC Doğrulama Prosedürü

PARONEX, AML mücadele standartlarını ve KYC ilkelerine uyumu belirlemek adına kendi prosedürlerini oluşturmuş ve bu itibarla dış kaynak hizmet sağlayıcı ile tam otomatik yöntemlerle kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda;

 

 • PARONEX müşterileri ilk olarak bir doğrulama prosedürünü tamamlarlar (bu kapsamda istisnasız her bir müşteri resmî kurumlarca onaylanmış bir kimlik belgesi ibraz etmek zorundadırlar: pasaport veya kimlik kartı, buna ilaveten selfie (açık belirlenebilir yüz fotoğrafı) doğrulaması). PARONEX, işbu Politika amaçları için müşterilerinin kimlik bilgilerini toplama hakkını saklı tutar. Bu bilgiler, PARONEX Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni uyarınca işlenir ve güvenli bir şekilde saklanır.
 • Gerektiği hallerde PARONEX müşteriye ait ikinci bir kimlik belgesi talep edebilir (Müşterinin tam adını ve gerçek adresini içeren, 3 aydan uzun olmayan bir banka dekontu veya adına kayıtlı güncel elektrik/su faturası)
 • PARONEX, müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan müşteriler ve üyeler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutar. Müşterinin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için makul önlemler alabilir.
 • Müşterinin kimlik bilgileri değiştirilmiş veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, PARONEX geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi müşteriden güncellenmiş belgeler talep etme hakkına sahiptir. Gerektiğinde müşterinin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme talebi gündeme gelebilecektir.
 • PARONEX tarafından müşteriyi ve müşterinin gerçekleştirdiği işlemleri müşteri ilişkileri boyunca izleme ve müşteri profili ile karşılaştırma prosedürü uygulanmaktadır. Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli müşterileri, işlemleri ve diğer müşteriler de aynı şekilde monitör edilebilecektir.

 

 1. Raporlama ve Denetim

PARONEX’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama faaliyetleri ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (“MASAK”) bildirilebilecektir. Görevlerini yerine getirirken, çalışanlar dahil olmak üzere ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır. Tespit edilecek ve raporlanacak şüpheli işlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir;

 • Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler
 • Takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler,
 • Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler
 • Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler
 • Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler
 • Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler

 

Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve/veya bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller dahil olmak üzere her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. PARONEX, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren 8 (sekiz) yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde yetkili ilgililerine ibraz edecektir.

 

 1. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Müşteriler

PARONEX, işbu Politika uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip kimseler veya durumlar ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır:

 • Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler
 • Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler
 • Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler
 • Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
 • Para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,
 • Yasadışı bahis, kumar işlemleri ile ilişiği tespit olunan veya kuvvetli şüphe uyandıran müşteriler

 

 1. AML Sorumlusu

Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, işbu Politika’nın AML kapsamında kalan iş süreçleri ve işlemleri ile ilgili, mevzuata uyum ve regülasyonunu sağlanmasını sağlamakla görevli bir PARONEX çalışanıdır. Bu kapsamda ilgili yetkili;

 • Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması,
 • İlgili birincil ve ikincil mevzuata uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklama ve imha süreçlerine yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
 • Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaları izlenmek ve analiz etmek;
 • Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetmek için bir kayıt yönetim sistemini sevk ve idare etmek,
 • Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek; konularında görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.

 

 1. Eğitim, Güncelleme, İç Denetim ve Yürürlük

PARONEX, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı Şirket içi politikalar ile uygulama prosedürleri ve farkındalık eğitimleri kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda çalışanlarına başta AML, KYC olmak üzere kişisel veri güvenliği, bilgi güvenliği, gizlilik, mevzuat uyum, regülasyon ve uyumluluk konularında çalışanlarına birçok eğitim vermekte ve işbu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktadır. 

Politika ihtiyaç duyuldukça ve her 6 (altı) ayda 1 (bir) olmak üzere her yıl gözden geçirilerek gerekli olan bölümler güncellenir. Bu kapsamda Platform internet sitesinde ilan edilmek üzere veya inisiyatif uyarınca ıslak imzalı (basılı kâğıt) ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır. Basılı kâğıt nüshası da Şirket ilgili ve yetkili birimlerince saklanır.

PARONEX İlgili Mevzuat kapsamında ilgili faaliyetlerinin Şirket politikaları, prosedürleri, kurumsal etik ve itibar yönetimi ile uygulama esaslarına uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yaptırabilmektedir. İşbu Politika, Platform açılış tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir ve yürürlükten kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilerek yeni hali imzalanır ve PARONEX inisiyatifine bağlı olarak internet sitesinde yayınlanabilir.  Yeni hali Yönetim Kurulu kararı üzerine yürürlüğe girer.